Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił V konkurs dedykowany projektom wysokosprawnej kogeneracji. Konkurs kierowany jest głównie dla przedsiębiorców. Pula środków przewidziana na konkurs wynosi 200 mln zł, z czego (po raz pierwszy) wyodrębniono kwotę 100 mln zł na przedsięwzięcia kogeneracji wykorzystujące odnawialne źródła energii. Konkurs w działaniu 1.6.1. ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 30.04.2019 r. do 28.06.2019 r. O środki mogą ubiegać się:

  • spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (kod 019),
  • spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż Kodeks spółek handlowych i Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach (kod 023),
  • spółki partnerskie (kod 115),
  • spółki akcyjne (kod 116),
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (kod 117),
  • spółki jawne (kod 118),
  • spółki komandytowe (kod 120),
  • spółki komandytowo-akcyjne (kod 121),
  • przedsiębiorstwa państwowe (kod 124),
  • spółdzielnie (kod 140).