Dziś wchodzi w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Ustawa ta nadaje nowy mechanizm wsparcia wytwórcom energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji. Będzie on oparty o premie kogeneracyjne.

Wszystkie jednostki kogeneracji muszą być jednostkami, które spełniają kryterium wysokosprawnej kogeneracji, określone w ustawie Prawo energetyczne. Dodatkowo jednostkowy wskaźnik emisji dwutlenku węgla dla jednostek kogeneracji musi być na poziomie nie wyższym niż 450 kg na 1 MWh wytwarzanej energii. Do systemu kwalifikować będą się jednostki opalane głównie paliwami gazowymi, w tym biogazem rolniczym i innymi rodzajami biogazu z jednoczesnym odbiorem wytwarzanego ciepła w celach użytkowych.

W przypadku źródeł odnawialnych poziom wsparcia wynoszący do 90 zł/MWh wprowadzony został poprzez znowelizowanie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nowela wprowadziła korektę w górę wysokość cen referencyjnych określonych uprzednio dla instalacji OZE bez rozgraniczania czy spełniają jednocześnie kryteria wysokosprawnej kogeneracji.

W przypadku źródeł nieodnawialnych, poziom możliwej premii kogeneracyjnej określony zostanie w aktach wykonawczych (rozporządzeniach) do ustawy.

Przedmiotowa ustawa wygasiła funkcjonujący do 31 grudnia 2018 r. system wsparcia wysokosprawnej kogeneracji oparty o świadectwa pochodzenia (żółte certyfikaty, fioletowe certyfikaty, czerwone certyfikaty).